Labyrinten, eller Reise gjennem Tydskland, Schweitz og Frankerig

Kiel
Schrevenborn den 30. Maji.


Jeg er nu allerede paa femte Dag i dette Paradiis, i hvis Midte jeg forestiller mig Kiel med sit Universitet, som Kundskabens Træe paa got og ondt. Beliggenheden af denne ret artige Stad er meget behagelig og Egnen rundt derom er fortryllende. Man sige hvad man vil, saa ligger Holstein dog upaatvivlelig sydligere end Danmark. Jeg seer ingen Grund, hvorfor jeg skulde nægte dette - og fortie, at Foraaret her er allerede fuldmodent. Jeg tager heller ikke i Betænkning, at fortælle Dem, hvorlunde Indbyggerne paa denne Side Eideren ogsaa forekomme mig at bære noget mere Præg af Syden end de paa den anden Side - at Bønderne her forekomme mig større, raskere, mere levende og Bønderkonerne nettere, penere, og mere vimse - at deres Huse forekomme mig beqvemmere, huusligere og overalt bedre indrettede, deres Qvæg og Beester større, federe og stærkere - deres Agre og Enge bedre holdt i Hævd - og det hele, for at bruge det lemfældigste Udtryk jeg i en Hast, kan finde, mere physiognomiskt. Jeg veed ikke hvi jeg skulde fortie min Næstes Fortrin; men jeg veed vel, hvi jeg skulde tildække hans Feil - og hvad Holstein angaaer, da maae jeg tilstaae, at jeg holder min Broder, uagtet han er friskere end jeg, for lige saa vel at være min Faders Søn, som jeg selv.
Jeg glæder mig over, efter en lang Fraværelse, igien at see en saadan Broder. Modtager han mig med aabne Arme, med broderlig Giæstfriehed, som den i hvis Ansigt han gienkiender i den fælles Faders Træk - saa glæder det mig endnu mere; og finder jeg, at det i hans Huus staaer bedre til end i mit, saa kan jeg vel rødme, men umuelig harme mig derover.
Det var derfor med en inderlig Fornøielse, at jeg om Morgenen den 26. Maji, efter den behageligste Indseilen i Kielerbugten, var den første paa Land - og igien hilste den skiønne Jords i hvis Lunde Fuglene for 2 Aar siden henqviddrede saa mange af mine Lidelser. Det faldt mig aldeles ikke ind, at tænke paa Førstefødsels Ret, paa min Moders Kiæledæggerier, eller paa min glatte Hud - det lodne jeg fandt, forekom mig loddent, og jeg lod det være loddent, uden at fordømme det fordi det var loddent; thi det er aldrig faldet mig ind at efterabe den første Jøde, den søde velsignede Jacob.
Jeg giorde endnu samme Eftermiddag en Spadseregang fra Kiel, giennem den yndige Allee langs med Strandbredden til Skovbrinken ved Planteskolen Düsternbrook, et Sted, der har overmaade megen Lighed med vores Springforbi - og hvor jeg forrige Gang med Hellebeks Sanger henryktes over Udsigten til det aabne Hav giennem Mundingen af Bugten. Min Erindring oplivet af de samme, i lige venligt Soelskin, omkring mig smilende Billeder syntes endnu at see og høre denne Jambernes, Øens, Numas og Fremtidens aanderige Digter i fuldeste Begeistring male mig Hellebeks, Hummelbeks og Vebeks Fortryllelser - og min Phantasie sværmede saaledes paa eengang med dobbelte Blik mellem alle disse forskiællige Egnes Yndigheder. Fuglene sang i Toppene af de høie Træer, som krandse den steile Brink, og Bugtens udmattede Bølger sqvulpede dybt under vore Fødder.
Den følgende Dag giorde jeg en af de behageligste Landreiser, jeg hidindtil har giort. Efter et lille landligt Maaltid med et lykkeligt Ægtepar paa det deilige Schirensee - leiret paa en grøn Plads omringet af Lilienconvaller, over for en Bakke der vrimlede af bøgende Kiør og brægende Lam omtonet af alle Havens Nattergaler - hvor jeg havde kunnet lært, hvis jeg ikke før havde vidst det, hvor lidt der er nok, og hvor Nok er uendelig meget i Naturens Skiød - kom jeg til Bordesholm to Mile fra Kiel. Grev H* * modtog os her med sin sædvanlige Munterhed og Giestfriehed. Selskabet var temmelig stort, men yderst utvunget. Det bestod for det meste af Damer - jeg behøver altsaa ikke at fortælle Dem, at jeg morede mig. Dagen derefter, i Gaar, seilede jeg med Professor Cramer, og hans Kone, deres Børn og Hr. S* *, en ung tydsk Lærd med udmærkede Talenter, hvis Bekiendskab jeg, især paa Musikens Vegne, beklager, De ikke fik Leilighed til at giøre i Kiøbenhavn - over Fiordens til Kysten paa venstre Haand, hvor en Vogn holdt færdig for at hente os til dette Elysium. Vi kom igiennem de yndigste Skovegne til Slottet, som ligger overmaade fortroligen indbarmet i Naturens Favn mellem lutter bebuskede Høie. Det tilhører en Familie, som man efter to Dages Bekiendskab ønsker sig indlemmet i, og jeg befinder mig her, som om jeg var paa Trolleborg i Fyen, eller paa Christianssæde i Lolland.
Iblandt de mangfoldige landlige Forlystelser, som have deelt mine Sandser og mit Hierte mellem sig, har imidlertid intet saa meget tiltrakt sig min hele Opmærksomhed, som et Bondehuus her i Nærheden paa et af de skiønneste Steder i Skoven. Den indvortes Forfatning, hvori jeg fandt det, og hvori det bestandig er, naar man kommer, ved Morgen, Middag, eller Hanegael, fortiente, som det meest idealske Mønster paa fuldkommen Orden og Reenhed, meer end noget andet i Nærheden af Kiel en omstændelig Beskrivelse; men til at giøre denne har jeg hverken Tid eller Evne. De maa nøies for denne Gang med et løst Blik derover, ved at forestille Dem alt hvad der hører til en Bonde Huusholdning bestaaende af 9 Personer, uden Undtagelse, i en saa fuldkommen Orden, som Hiulene i et velindrettet Uhr, og saa reent, som alle de indvortes Dele af samme, naar det gaaer fuldkommen rigtigt.
I alle de Stadsstuer jeg hidtil har seet, fra Skoleholderens i Hulbye til Kongens i Kiøbenhavn, har jeg forgieves søgt om den fuldkomne Reenhed, som jeg fandt her - i Køkkenet.
Der fandtes i alle Værelserne, efter den omhyggeligste Søgen ingen Plet, hvor man jo kunde have henlagt det fineste Linnet, indtil i Krogen bag Kakkelovnen. Man havde maattet bruge Forstørrelsesglas for nogensteds at opdage Støvgran - og kort, det syntes, som om Solen og Vinden allene beboede dette Dukkeskab.
"Men hvorledes er det mueligt?" udbrøde vi næsten alle paa eengang til Huusmoderen, som viiste os omkring, og som var lige saa peen, som alt det øvrige. "Der er intet i Verden lettere" sagde hun. "Hele Hemmeligheden bestaaer i to meget simple Midler, hvis bestandige Anvendelse er bleven mig Vane: altid at lade enhver Ting have sit bestemte Sted, og strax at giøre reent igien hvad man har smudset." - "Men det maa dog medtages skrækkelig megen Tid saa ængstligen at holde alting reent og i Orden" - "Tvertimod, sagde hun; det er den eeneste sikkre Maade, at skaffe sig Tid paa." - "Men Børnene - fem Børn"... "Jeg veed hvad De vil sige," blev hun ved; "men deels holder jeg dem fra Brystet af til intet saa strængt, som til Reenlighed; deels finder de alting reent omkring sig; og endelig er intet til, som man jo kan holde reent, naar man for Alvor vil."
Jeg forlod med en slags Ærefrygt dette Reenlighedens, Ordenens og Noksomhedens landlige Tempel. Min Gud! tænkte jeg, hvilket Elysium vilde Jorden være, hvis alle Boeliger, fra Kongens til Bondens vare indviede disse Gratier!
Alle Bønderhuse i Holstein ere vel ikke som dette; thi alle Holsteenske Bønderkoner ere ikke som den lykkelige Christian Køhlers; men alle de jeg har seet ligne dog meer eller mindre dette Mønster - hvilket jeg ikke torde sige om dem i Sielland!


Fortsættelse
Kiel den 31. Maji.


Med hvilken Snarhed ere disse sidste tre Dage henfløine! Jeg havde aldrig troet at Tiden kunde blive een saa kort under bestandig Forlystelse. Jeg har ikke arbeidet det mindste, og dog synes mit Ophold her kun at have varet tre Minuter. Min Helbred er imidlertid ikke bleven bedre. Nætterne have været mig lige saa lange, som Dagene korte; jeg er endnu alt for svag til at udholde for megen Fornøielse.
Efterat have beseet alle de deilige Lunde og Brinke omkring Schrewenborn, er jeg i Gaar kommen over Fiorden fra dette Tryllested tilbage hertil. Det artige Selskab tildeels af Damer jeg i Aftes fandt hos Hr. Professor Ehlers, og hvoriblandt den smukke Frue B** vilde have tildraget sig min hele Opmærksomhed, dersom ikke Fru C** og Jomfrue D** havde bemægtiget sig dens to Trediedele, lod mig ikke føle Tabet af hine Fortryllelser, og en stedsevarende Musik, om Dagen af Torden og om Aftenen af Bachs Sonater har aldeles fuldendt min Fortumling. Medens jeg taler om Damer - en Materie, som man aldrig kan blive kied af - kan jeg ikke undlade at fortælle Dem noget om de nydelige Tienestepiger, som vrimle her paa Gaderne. Deres almindeligens skiønne Skabning, nette Liv, sorte Øine, smaa Fødder og livlige Bevægelse - altsammen indhylled i en net, peen og passende Dragt faldt mig allerede forrige Gang jeg var her, strax i Øinene. Om de ere saa knipske som peene, skal jeg ikke kunne sige; men vist er det, at de aldrig mangle en Kurv i paakommende Tilfælde. Alle de, jeg har seet, have været udrustede med dette frygtelige Vaaben, hvilket de snart bære paa Hovedet, som en Hielm, snart paa Armen, som et Skiold; og vist er det, at der ikke hører lidet Mod til, at gaae deres Yndigheder imøde, naar de hoppe frem i denne Rustning. Man har rigtig nok sagt mig at de bruge disse overordentlig store Straakurve mere til at beskierme deres Ansigters Roser og Lilier, mod Solen, end til at forsvare deres Hierter mod Frieres Angreb; men jeg finder intet unaturligt deri. En Piges Hierte er skabt til at tabes - det er ikke i Tabet Feilen stikker; men i Maaden at tabe det paa - - O! gid alle de, som ikke allerede have tabt deres, maae tabe det paa den beste, behageligste og lyksaligste Maade!
Alt hvad jeg kan sige Dem om Studenterne, som opholde signer, og hvis Antal skal beløbe sig til et Par Hundrede, er snart sagt. De synes mig at fordybe sig meget meer i Støvler end i Betragtninger. Det skal være Tilfældet ved de fleste Universiteter. Ved vores der hiemme gaaer man heri, som i alting Middelveien, og fordyber sig hverken i det eene eller det andet.
Om Universitetet for Resten kunde jeg pludre Dem en heel Hoben, dersom det lønnede Umagen at læse hvad jeg kan skrive om et Universitet. Foruden de Professorer, jeg allerede kiendte her, har jeg havt den Fornøielse at giøre Bekiendskab med den fortreffelige Hegewisch og den unge Doctor Hensler.
Om Staden Kiel i sig selv, dens Bygninger, Gader, Havn, Slottet, og saa videre maa jeg blot anmærke, at det alt har et meget artigt Physiognomie, der passer sig ret got til Beliggenheden.
Frue B** gaaer i Morgen herfra lige til Poppenbüttel; men jeg har allerede havt nok af to Gange at slæbes igiennem den kiedsomme Midte af Holsteen. Da jeg overalt gierne tager saa meget med paa min Styrkesamlende Reise, som mueligt, og hader ingen Vei saa meget, som den snoerlige - vælger jeg heller at gaae med Professor Cramer over Eutin, Lybek og Tremsbüttel. Lev vel. [...]

Das Labyrinth oder Reise durch Deutschland und die Schweiz 1789
Translated by Gisela Perlet
 
Kiel
Schrevenborn, den 30. Mai


Nun bin ich schon den fünften Tag in diesem Paradies, in dessen Mitte ich mir Kiel mit seiner Universität als den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen vorstelle. Diese recht hübsche Stadt hat eine sehr angenehme Lage, und die Gegend ringsherum ist bezaubernd. Man kann sagen, was man will - Holstein ist doch zweifellos ein wenig südlicher als Dänemark gelegen. Ich sehe keinen Grund, weshalb ich dies bezweifeln - und verschweigen sollte, dass der Frühling hier schon voll ausgereift ist. Auch habe ich kein Bedenken, Ihnen zu erzählen, dass mir die Einwohner diesseits der Eider etwas mehr vom Süden geprägt zu sein scheinen als jene auf der anderen Seite - dass es mir vorkommt, als wären die Bauern hier größer, gesünder, lebhafter und die Bauersfrauen netter, hübscher und gewandter - ihre Häuser bequemer, wohnlicher und insgesamt besser, ihre Rinder und sonstigen Tiere größer, fetter und kräftiger - ihre Äcker und Wiesen besser gepflegt - und das Ganze, um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen, der mir auf die Schnelle einfällt, physiognomischer. Ich weiß nicht, weshalb ich die Vorzüge meines Nächsten verschweigen sollte; warum ich seine Fehler zudecken sollte, weiß ich wohl - und was Holstein betrifft, so muss ich gestehen, dass ich meinen Bruder, obgleich er gesünder ist als ich, genauso für den Sohn meines Vaters halte wie mich selbst.
Ich freue mich, nach einer langen Abwesenheit einen solchen Bruder wiederzusehen. Empfängt er mich mit offenen Armen, mit brüderlicher Gastlichkeit, als einen, in dessen Antlitz er die Züge des gemeinsamen Vaters erkennt - dann freue ich mich noch mehr; und finde ich, dass es in seinem Hause besser steht als in dem meinen, so kann ich zwar erröten, doch unmöglich mich darüber grämen.
So ging ich am Morgen des 26. Mai nach der angenehmsten Einfahrt in die Kieler Bucht mit innigem Vergnügen als erster an Land - um die schöne Erde wieder zu begrüßen, in deren Hainen die Vögel vor zwei Jahren so viele meiner Leiden weggezwitschert hatten. Es fiel mir überhaupt nicht ein, an das Recht der Erstgeburt, an die Hätscheleien meiner Mutter oder an meine glatte Haut zu denken - das Rauhe, das ich vorfand, erschien mir rauh, und ich ließ es rauh sein, ohne es deshalb zu verurteilen; denn den ersten Juden, den lieben gesegneten Jakob, nachzuahmen, ist mir niemals in den Sinn gekommen.
Noch am gleichen Nachmittag machte ich einen Spaziergang von Kiel durch die liebliche Allee am Strand entlang zum bewaldeten Steilufer an der Baumschule Düsternbrook, einem Ort, der viel Ähnlichkeit mit unserem Springforbi besitzt - und wo ich mich letztes Mal zusammen mit dem Sänger von Hellebæk1 an der Aussicht über die Mündung der Bucht und auf das offene Meer begeistert hatte. Meine Erinnerung, von den gleichen lächelnden Bildern in ebenso freundlichem Sonnenschein belebt, schien diesen geistreichen Dichter der Jamben, der >Insel<, >Numas< und der >Zukunft< noch zu sehen und zu hören, wie er mir voller Entzücken die Zauber Hellebæks, Humlebæks und Vedbæks malte - und so schwärmte meine Phantasie auf einmal mit doppeltem Blick zwischen allen Reizen dieser verschiedenen Landschaften. In den Wipfeln der hohen Bäume, welche den steilen Hang bekränzten, sangen die Vögel, und tief unter unseren Füßen plätscherten die müde gewordenen Wellen der Bucht.
Am folgenden Tag unternahm ich eine der angenehmsten Landreisen, die ich bis dahin gemacht hatte. Nach einer kleinen ländlichen Mahlzeit mit einem glücklichen Ehepaar auf dem herrlichen Schirensee - gelagert auf einem grünen Platz inmitten von Maiglöckchen, einem Hügel gegenüber, der von blökenden Kühen und plärrenden Lämmern wimmelte, umtönt von allen Nachtigallen des Gartens: wo sonst hätte ich lernen können, hätte ich es nicht vorher gewusst, wie wenig genug ist und wie unendlich vieles im Schoß der Natur liegt - kam ich nach Bordesholm, zwei Meilen von Kiel entfernt. Hier empfing uns Graf Holck mit seiner üblichen Munterkeit und Gastfreiheit. Die Gesellschaft war ziemlich groß, jedoch äußerst ungezwungen. Sie bestand zumeist aus Damen - ich brauche Ihnen also nicht zu erzählen, dass ich mich gut unterhielt. Am Tag darauf, gestern, segelte ich mit Professor Cramer und seiner Frau, ihren Kindern und Herrn Spazier, einem jungen deutschen Gelehrten mit vorzüglichen Talenten, dessen Bekanntschaft vor allem in Hinblick auf die Musik Sie zu meinem Bedauern in Kopenhagen nicht haben machen können, über die Förde zum östlichen Ufer, wo ein Wagen bereitstand, um uns in dieses Elysium zu bringen. Wir fuhren durch die lieblichsten Wälder zum Schloss, das zwischen lauter mit Buschwerk bestandenen Hügeln überaus vertraulich in der Umarmung der Natur liegt. Es gehört einer Familie, in die man sich nach zweitägiger Bekanntschaft eingegliedert wünscht, und ich befinde mich hier, als wäre ich in Trolleborg auf Fünen oder in Christianssæde auf Lolland.
Indessen hat unter den mannigfachen ländlichen Vergnügungen, die meine Sinne und mein Herz unter sich teilten, nichts so sehr meine gesamte Aufmerksamkeit angezogen wie ein Bauernhaus in der Nähe auf einem der schönsten Plätze im Wald. Die innere Verfassung, in der ich es vorfand und in der es sich stets befindet, ob man es morgens, mittags oder beim Hahnenschrei besucht, verdiente mehr als irgend etwas anderes in der Umgebung von Kiel als das idealste Muster an vollkommener Ordnung und Reinlichkeit eine ausführlichere Beschreibung; doch um diese zu machen, habe ich weder Zeit noch Fähigkeit. Sie müssen sich für diesmal mit einem flüchtigen Überblick begnügen und sich alles, was zu einem Bauernhaushalt, bestehend aus neun Personen, gehört, ohne Ausnahme in einer so vollendeten Ordnung vorstellen wie die Räder in einer wohleingerichteten Uhr und so reinlich wie alle inneren Teile derselben, wenn sie absolut richtig geht.
In allen guten Stuben, die ich bisher gesehen habe, von der des Schulmeisters in Hulby bis zu der des Königs in Kopenhagen, habe ich jene vollkommene Sauberkeit vergeblich gesucht, die ich hier — in der Küche fand.
In allen Zimmern gab es nach dem sorgfältigsten Suchen, bis in den Winkel hinter dem Kachelofen, nicht einen Fleck, wo man nicht hätte das feinste Leinen hinlegen können. Man hätte ein Vergrößerungsglas benutzen müssen, um irgendwo ein Staubkorn zu entdecken - und kurz, es schien, als würde dieses Puppenhaus von Sonne und Wind allein bewohnt.
»Aber wie ist das möglich?« fragten wir fast alle auf einmal die Hausfrau, die uns herumführte und ebenso sauber war wie alles andere. »Nichts in der Welt ist leichter«, sagte sie. »Das ganze Geheimnis besteht in zwei sehr einfachen Mitteln, deren ständige Anwendung mir zur Gewohnheit geworden ist: dass jedes Ding stets an seinem bestimmten Platz ist und dass man sofort wieder reinigt, was man beschmutzt hat.« - »Aber es muss doch schrecklich viel Zeit erfordern, wenn man alles so peinlich sauber und in Ordnung halten will.« - »Im Gegenteil«, sagte sie, »es ist die einzig sichere Art, wie man sich Zeit verschafft.« - »Aber die Kinder - fünf Kinder ...« - »Ich weiß, was Sie sagen wollen«, fuhr sie fort, »aber zum einen erziehe ich sie von der Muttermilch an zu nichts so streng wie zur Reinlichkeit, zum anderen finden sie alles in ihrer Umgebung sauber, und endlich gibt es nichts, was man nicht rein halten kann, wenn man es ernsthaft will.«
Ich verließ diesen ländlichen Tempel der Reinlichkeit, Ordnung und Genügsamkeit mit einer Art Ehrfurcht. Mein Gott! dachte ich, welch ein Elysium könnte die Erde sein, wären alle Wohnungen, von der des Königs bis zu der des Bauern, diesen Grazien geweiht!
Gewiss sind nicht alle Bauernhäuser in Holstein wie dieses; denn nicht alle holsteinischen Bauersfrauen sind wie die des glücklichen Christian Köhler; doch ähneln alle, die ich gesehen habe, mehr oder weniger diesem Muster - was ich von denen auf Sjælland nicht zu sagen wagte!

Fortsetzung
Kiel, den 31. Mai
 

Wie schnell sind diese letzten drei Tage dahingeflogen! Nie hätte ich geglaubt, dass einem die Zeit bei stetem Vergnügen so kurz werden könnte. Ich habe nicht das geringste gearbeitet, und doch scheint mein Aufenthalt hier nur drei Minuten gewährt zu haben. Meine Gesundheit hat sich indessen nicht gebessert. Die Nächte sind mir ebenso lang gewesen wie die Tage kurz; ich bin noch allzu schwach, um viel Lustbarkeit zu ertragen.
Nachdem ich all die herrlichen Haine und Hänge in der Umgebung Schrevenborns besichtigt habe, bin ich gestern von diesem Zauberort über die Förde nach Kiel zurückgekehrt. Die freundliche Gesellschaft, teils von Damen, die ich gestern Abend bei Herrn Professor Ehlers fand und worunter die schöne Frau B. meine gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, wäre sie nicht zu zwei Dritteln von Frau C. und Jungfer D. beansprucht worden, ließ mich den Verlust jener Zauber nicht empfinden, und eine ständig anhaltende Musik, am Tage von Gewittern und am Abend von Bachs Sonaten, hat meine Verwirrung vollendet. Während ich von Frauenzimmern rede - eine Materie, derer man niemals überdrüssig wird -, kann ich nicht unterlassen, Ihnen etwas von den niedlichen Dienstmädchen zu erzählen, die man hier überall in den Straßen sieht. Ihre im allgemeinen schöne Beschaffenheit, die schmale Taille, die schwarzen Augen, die kleinen Füße und die lebhaften Bewegungen - alles in eine gefällige, hübsche und passende Tracht gehüllt -, sind mir schon bei meinem letzten Besuch hier sofort in die Augen gefallen. Ob sie so schnippisch wie hübsch sind, vermag ich nicht zu sagen; aber gewiss ist, dass sie im entsprechenden Fall stets einen Korb zur Hand haben. Alle, die ich gesehen habe, waren mit dieser entsetzlichen Waffe ausgerüstet, welche sie bald auf dem Kopf wie einen Helm, bald am Arm wie einen Schild trugen; und gewiss ist auch, dass nicht wenig Mut dazu gehört, um ihren Reizen zu begegnen, wenn sie in dieser Rüstung hervorhüpfen. Man hat mir zwar gesagt, dass sie diese außerordentlich großen Strohkörbe mehr dazu gebrauchen, die Rosen und Lilien ihrer Gesichter vor der Sonne zu schützen, als ihre Herzen gegen die Angriffe von Freiern zu verteidigen, aber ich finde nichts Unnatürliches darin. Das Herz eines Mädchens ist geschaffen, um verlorenzugehen - nicht in dem Verlust liegt der Fehler, sondern in der Art und Weise, wie es verloren wird. - Oh, mögen all jene, die das ihre noch nicht verloren haben, mögen sie es auf die beste, angenehmste und glücklichste Weise verlieren! Alles, was ich Ihnen von den Studenten, die sich hier aufhalten und deren Zahl sich auf ein paar hundert beläuft, berichten kann, ist rasch gesagt. Mir scheint, sie vertiefen sich mehr in Stiefel als in Folianten. Dies soll der Fall an den meisten Universitäten sein. Bei uns daheim geht man darin, wie in allem, den Mittelweg und vertieft sich weder in das eine noch in das andere.
Über die Universität könnte ich ansonsten eine ganze Menge plaudern, falls sich zu lesen lohnte, was ich über eine Universität zu schreiben hätte. - Außer den Professoren, die ich hier schon kannte, hatte ich das Vergnügen, die Bekanntschaft des vortrefflichen Hegewisch und des jungen Doktor Hensler zu machen.
Zur Stadt Kiel an sich, ihren Gebäuden, Straßen, dem Hafen, dem Schloss und so weiter, darf ich nur anmerken, dass dieses alles eine sehr hübsche Physiognomie besitzt, die sich recht gut in die Physiognomie der Gegend einfügt.
Frau Brun fährt morgen von hier direkt nach Poppenbüttel; doch mir haben die zwei Male, die ich durch die langweilige Mitte Holsteins geschleppt wurde, gereicht. Da ich überall auf meiner kräftesammelnden Reise soviel wie möglich mitnehmen möchte und keinen Weg so sehr hasse wie den schnurgeraden, ziehe ich es vor, mit Professor Cramer über Eutin, Lübeck und Tremsbüttel zu reisen. Leben Sie wohl!


 • Country in which the text is set
  Holstein, Denmark
 • Featured locations
  Kiel
 • Year of first publication
  1793
 • Place of first publication
  Altona