Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum

De natura Baltici maris
Capitulum 10
 
Nunc autem, quoniam locorum se praebuit occasio, ad rem videtur aliquid de natura Baltici maris dicere. [...]  »Sinus«, inquit [Einhard, Vita Caroli, cap. 12], »quidam ab occidentali occeano orientem versus porrigitur.« Sinus ille ab incolis appellatur Balticus, eo quod in modum baltei longo tractu per Scithicas regiones tendatur usque in Greciam, idemque mare Barbarum seu pelagus Scithicum vocatur a gentibus quas alluit barbaris. Occidentalis autem occeanus ille videtur, quem Romani Britannicum scribunt, cuius latitudo immensa, terribilis et periculosa complectitur ab occasu Britanniam, quae nunc Anglia dicitur, a meridie Fresos tangit, cum ea parte Saxonum, qui nostrae diocesi pertinent Hammaburgensi. A solis ortu habet Danos ostiumque Baltici maris et Nordmannos, qui ultra Daniam consistunt; ab aquilone vero idem occeanus insulas praeterlabitur Orchadas, deinde infinitis orbem terrae spaciis ambit, sinistrorsum habens Hyberniam, Scotorum patriam, quae nunc Irland dicitur, dextrorsum vero scopulos Nordmanniae, ulterius autem insulas Island, Gronland; ibi terminat occeanus qui dicitur caligans.


Capitulum 11

Quod autem dicit eundem »sinum longitudinis incompertae«, hoc nuper apparuit in sollertia fortissimorum virorum Ganuz Wolf, satrapae Danorum, sive Haroldi, regis Nordmannorum, qui magno viae labore multoque sociorum periculo quantitatem huius maris perscrutantes, ancipiti demum iactura ventorum ac pyratarum fracti victique redierunt. Affirmant autem Dani, longitudinem huius ponti saepe a pluribus expertam, secundo flatu per mensem aliquos a Dania pervenisse in Ostrogard Ruzziae. Latitudinem vero illam ponit, »quae nusquam centum milia passuum excedat, cum in multis«, ait, »locis contractior inveniatur.« Quod in ostio eiusdem sinus videri potest, cuius ab oceano introitus inter Alaburc, promunctorium Daniae, scopulosque Nortmanniae tam strictus invenitur, ut facili saltu per noctem carbasa traiciantur. Item egressus limitem Danorum idem pontus late brachia tendit, quae denuo contrahit e regione Gothorum, qui a latere Wilzos habent. Deinde quanto interius vadit, tanto latius hinc inde diffunditur. [...]

 

Capitulum 17

Praeterea recitatum est nobis, alias plures insulas in eo ponto esse, quarum una grandis Aestland dicitur, non minor illa de qua prius diximus. Nam et ipsi Deum christianorum prorsus ignorant, dracones adorant cum volucribus, quibus etiam litant vivos homines, quos a mercatoribus emunt, diligenter omnino probatos, ne maculam in corpore habeant, pro qua refutari dicuntur a draconibus. Et haec quidem insula terrae feminarum proxima narratur, cum illa superior non longe sit a Birca Sueonum.

 

Capitulum 18

Illae autem insulae quae Sclavis adiacent insigniores accepimus esse tres. Quarum prima Fembre vocatur. Haec opposita est Wagris, ita ut videri possit ab Aldinburg, sicut illa quae Laland dicitur. Altera est contra Wilzos posita, quam Rani [vel Runi] possident, gens fortissima Sclavorum, extra quorum sentenciam de publicis rebus nichil agi lex est: ita metuuntur propter familiaritatem deorum vel potius daemonum, quos maiori cultu venerantur quam ceteri. Ambae igitur hae insulae pyratis et cruentissimis latronibus plenae sunt, et qui nemini parcant ex transeuntibus. Omnes enim quos alii vendere solent, illi occidunt. Tertia est illa quae Semland dicitur, contigua Ruzzis et Polanis; hanc inhabitant Sembi vel Pruzzi, homines humanissimi, qui obviam tendunt his ad auxiliandum, qui periclitantur in mari vel qui a pyratis infestantur. Aurum et argentum pro minimo ducunt, pellibus habundant peregrinis, quarum odor letiferum nostro orbi propinavit superbiae venenum. Et illi quidem ut stercora haec habent ad nostram credo dampnationem, qui per fas et nefas ad vestem anhelamus marturinam, quasi ad summam beatitudinem. Itaque pro laneis indumentis, quae nos dicimus faldones, illi offerunt tam preciosos martures. Multa possent dici ex illis populis laudabilia in moribus, si haberent solam fidem Christi, cuius praedicatores immaniter persecuntur. Apud illos martyrio coronatus est illustris Boemiorum episcopus Adalbertus. Usque hodie profecto inter illos, cum cetera omnia sint communia nostris, solus prohibetur accessus lucorum et fontium, quos autumant pollui christianorum accessu. Carnes iumentorum pro cibo sumunt, quorum lacte vel cruore utuntur in potu, ita ut inebriari dicantur. Homines cerulei, facie rubea, et criniti. Praeterea inaccessi paludibus, nullum inter se dominum pati volunt.

 

Capitulum 19

Sunt et aliae in hoc ponto insulae plures, ferocibus barbaris omnes plenae, ideoque fugiuntur a navigantibus. Item circa haec littora Baltici maris ferunt esse Amazonas, quod nunc terra feminarum dicitur. Eas aquae gustu dicunt aliqui concipere. Sunt etiam qui referant, eas fieri praegnantes ab hiis qui praetereunt negociatoribus, vel ab hiis quos inter se habent captivos, sive ab aliis monstris, quae ibi non rara habentur. Et hoc credimus etiam fide dignius. Cumque pervenerint ad partum, si quid masculini generis est, fiunt cynocephali, si quid feminini, speciosissimae mulieres. Hae simul viventes, spernunt consortia virorum, quos etiam, si advenerint, a se repellunt viriliter. Cynocephali sunt, qui in pectore caput habent; in Ruzzia videntur sepe captivi, et cum verbis latrant in voce. Ibi sunt etiam qui dicuntur Alani vel Albani, qui lingua eorum Wizzi dicuntur, crudelissimi ambrones; cum canicie nascuntur; de quibus auctor Solinus meminit. Eorum patriam canes defendunt. Si quando pugnandum est, canibus aciem struunt. Ibi sunt hommes pallidi, virides et macrobii, quos appellant Husos; postremo illi qui dicuntur Antropofagi et humanis vescuntur carnibus. Ibi sunt alia monstra plurima, quae recitantur a navigantibus sepe inspecta, quamvis hoc nostris vix credibile putetur. [...]

 

Capitulum 21

[...] Fertilissima regio est Sueonia, ager frugibus et melle opimus, extra quod pecorum fetu omnibus antefertur, oportunitas fluminum sylvarumque maxima ubique peregrinis mercibus omnis regio plena. Ita nullis egere Sueones dicas opibus, excepta quam nos diligimus sive potius adoramus, superbia. Omnia enim instrumenta vanae gloriae, hoc est aurum, argentum, sonipedes regios, pelles castorum vel marturum, quae nos ammiratione sui dementes faciunt, illi pro nihilo ducunt. In sola mulierum copula modum nesciunt. Quisque secundum facultatem suarum virium duas aut tres et amplius simul habet; divites et principes absque numero. Nam et filios ex tali coniunctione genitos habent legitimos. Capitali vero pena multatur, si quis uxorem alterius cognoverit, aut vi oppresserit virginem, sive qui alterum spoliaverit bonis suis, aut iniuriam fecerit. Hospitalitate quamvis omnes Yperborei sint insignes, praecipui sunt nostri Sueones; quibus est omni probro gravius hospicium negare transeuntibus, ita ut studium vel certamen habeant inter illos, quis dignus sit recipere hospitem. Cui exhibens omnia amicos eum suos certatim per singulas dirigit mansiones. Haec illi bona in moribus habent. Praedicatores autem veritatis, si casti prudentesque ac ydonei sunt, ingenti amore fovent, adeo ut concilio populorum communi, quod ab ipsis »warh« vocatur, episcopos interesse non renuant. Ubi de Christo et christiana religione crebro audiunt non inviti. Et fortasse facili sermone ad nostram fidem illi persuaderentur, nisi quod mali doctores, dum sua quaerunt, non quae Iesu Christi, scandalizant eos, qui possent salvari.

 

Capitulum 24

Inter Nordmanniam et Sueoniam Wermilani et Finnedi degunt, et alii; qui nunc omnes sunt christiani, respitiuntque ad Scaranensem ecclesiam. In confinio Sueonum vel Nortmannorum contra boream habitant Scritefini, quos aiunt cursu feras praeterire. Civitas eorum maxima Halsingland, ad quam primus ab archiepiscopo designatus est Stenphi episcopus, quem ipse mutato nomine Symonem vocavit. Qui etiam multos earundem gentium sua praedicatione lucratus est. Praeterea sunt alii numero carentes Sueonum populi, de quibus ad christianitatem conversos accepimus solos Gothos, Wermilanos et partem Scritefinorum, vel qui illis vicini sunt.

 

Capitulum 25

Igitur ut brevem Sueoniae vel Suediae descriptionem faciamus: haec ab occidente Gothos habet et civitatem Scaranem, a borea Wermilanos cum Scritefinnis, quorum caput Halsingland, ab austro longitudinem habet illius Baltici maris, de quo ante diximus; ibi civitas magna Sictone. Ab oriente autem Ripheos montes attingit, ubi deserta ingentia, nives altissimae, ubi monstruosi hominum greges ultra prohibent accessum. Ibi sunt Amazones, ibi Cynocephali, ibi Ciclopes, qui unum in fronte habent oculum. Ibi sunt hii quos Solinus dicit Ymantopodes, uno pede salientes, et illi qui humanis carnibus delectantur pro cibo, ideoque sicut fugiuntur, ita etiam iure tacentur. Narravit mihi rex Danorum sepe recolendus, gentem quandam ex montanis in plana descendere solitam, statura modicam, sed viribus et agilitate vix Suedis ferendam. »Hiique incertum esse unde veniant; semel aliquando per annum vel post triennium«, inquit, »subiti accedunt. Quibus nisi totis resistatur viribus, omnem depopulantur regionem, et denuo recedunt.« Aliaque multa recitari solent, quae brevitati studens omisi, ab his dicenda, qui haec se vidisse testantur.

Om Landene og Øerne i Norden
Translated by P. W. Christensen
 

I Anledning af de her omtalte Egne maa det nu vel synes beleiligt at sige Noget om det baltiske Havs Beskaffenhed. [...] “Der er” — siger han [Einar] — “en Bugt, som fra det vestlige Ocean strækker sig mod Øst.” Denne Bugt er det nu, som af dem, der boe og bygge omkring samme, kaldes den baltiske, og det fordi den i Skikkelse af et Bælte strækker sig langveis frem igjennem de skythiske Egne lige til Grækenland. Den kaldes ogsaa det barbariske eller skythiske Hav, efter de barbariske Folkefærd, hvis Kyster den skyller op imod. Det vestlige Ocean derimod synes at være det, Romerne kalde det britiske, og hvis Udstrækning i Breden er grændseløs, rædsom og farlig; mod Vest omslynger det Britannien, som nu hedder England; imod Syd strøifer det Friserne tilligemed de Saxer, der høre til vort Stift Hamborg. I dette Hav har den forhennævnte lille Ø Helligland sit Leie. Dets Omgivelser henimod Sols Opgang ere Danskerne, Udløet af det baltiske Hav og Normændene, som har deres Stade hinsides Danmark. Imod Nord endelig løber dette Hav forbi Orkney-Øerne og derfra i det Uendelige omkring Jordens Kreds, med Hybernien, Skotternes Fædreneland, som nu kaldes Irland, tilvenstre, og Norges Fjelde samt, endnu længere borte, Øerne Island og Grønland tilhøire for sig; men her finder det sin Grændse i det saakaldte taagede Ocean. Hvad Einar fremdeles yttrer om samme Havbugts Længde, at den er “ubekjendt”, det har nylig bekræftet sig formedelst to tappre Mænds, nemlig den danske Jarl Ganund Ulfs og den norske Kong Haralds Bestræbelser. Disse have nemlig, for at udforske dette Havs Udstrækning, gjort en lang og møisommelig og for Stalbrødrene vovelig Fart, hvorfra de omsider ere komne tilbage med uforrettet Sag og med dobbelt Tab formedelst Storm og Kapergaster. Dog paastaae Danskerne, at dette Farvands Længde oftere og af flere Forskjellige er bleven undersøgt, ja at der er Folk, som for en strygende Vind have seilet paa een Maaned fra Danmark til Østergaard i Rusland.

 

Breden af dette Hav bestemmer Einar saaledes: “høist 100.000 Skridt; paa mange Steder indskrænket til en mindre Størrelse”. Dette kan man ogsaa see paa samme Havbugts Munding, hvis Indløb fra Oceanet mellem Aalborg, en Pynt af Danmark, og Norges Fjelde er saa smalt, at Seilbaade har nemt ved at gjøre Overfarten paa een Nat. Ogsaa efterat have forladt de Danskes Tærskel, strækker Bugten sine Arme vidt og bredt frem, men sammendrager dem paany paa Høiden af Gothland, med Wilzerne paa den anden Side. Men jo dybere den dernæst trænger frem, desto mere breder den sig hist og her. [...]

 

Vi har endvidere hørt tale om flere andre Øer, som skulle findes i hiin Sø, og blandt hvilke Esthland har Ord for at være saa anseelig, at den i Størrelse ikke staaer tilbage for den forrige. Ogsaa her kjender man Intet til de Christnes Gud, men tilbeder Slanger og Fugle, som man endog forsoner ved at offre levende Mennesker. Disse Offre tilkjøber man sig af Handelsmænd, idet man først nøie undersøger, om de ogsaa er frie for al legemlig Lyde, da de ellers antages at ville blive vragede af Slangerne. Denne Ø siges at ligge nærmest ved Kvinde-Landet, medens den forrige ikke er langt borte fra Svenskernes Byrka.

Af de Øer, der ligge Slaverne nærmest, ere efter Forlydende følgende tre de mærkeligste. Først Femern; den har sit Leie lige overfor Wagrerne og kan (hvad der ogsaa gjælder om Laaland) sees fra Oldenborg. Den anden er leiret lige overfor Wilzerne og beboes af Raner eller Runer, et tappert slavisk Folkefærd, hvis Betænkning det er en sat Lov at indhente i alle offentlige Foretagender. Saa frygtet er dette Folkefærd paa Grund af dets fortrolige Forhold til Guderne, eller rettere, Troldene, som det dyrker med større Høitidelighed end de øvrige Stammer. Begge disse Øer vrimle af Vikinger og blodtørstige Stimænd, der ikke spare Nogen, som tager forbi, men slaae ihjel hvem Andre dog nøies med at sælge. Den tredie Ø hedder Semland og grændser op til Russer og Polakker. Her boe Sember eller Preusser, som ere meget menneskekjærlige Folk, der ile med at hjælpe hvem der er i Havsnød eller i Kast med Vikinger. Guld og Sølv sætte de ikke mindste Priis paa, og de har fuldtop af disse udenlandske Pelse, hvis Vellugt har udbredt en dræbende Hoffærdigheds Stank over vor Deel af Verden. Ja, at de selv agte dette for Skarn at være, det er, mener jeg, en Dom over os, vi som for enhver Priis løbe, til vi tabe Veiret, efter en Hermelinskaabe, som efter den største Lyksalighed.

For en Klædning af Uld eller Vadmel altsaa tilbyde disse Folk de kostbare Hermeliner. Meget kunde der være at sige til disse Folks Berømmelse for gode Sæder, dersom de blot vilde tilegne sig Christi Tro, hvis Forkyndere de forfølge med en umandelig Heftighed. Det var dem, der paatrykte den berømte Bømer-Biskop Adelbert Martyrkronen. Og medens der i alle andre Henseender hersker det frieste Samkvem imellem dem og os, er dog indtil denne Dag Adgangen til deres Lunde og Kilder os formeent, fordi en Christen, ved at nærme sig disse, efter deres Mening vilde vanhellige dem. Kjødet af Lastdyr er deres Spise, og af disse Dyrs Mælk eller Blod tilberede de en Drik, som de endog siges at beruse sig i. Disse Menneskers Udseende er blaamandsagtigt, deres Ansigter rødmussede, Haarvæxten stærk. Forskandsede som de ere bag utilgjængelige Sumpe, taale de intet Overhoved i deres Midte.

 

Der findes i dette Hav endnu flere Øer, som alle ere tæt besatte med grumme Vildmænd, og som de Søfarende derfor skynde sig med at komme forbi. Omkring disse det baltiske Havs Kyster siges ogsaa Amazonerne at have deres Sæde i det Land, der nu hedder Kvinde-Landet.

Om disse Kvinder paastaae Nogle, at de undfange ved at drikke Vand. Andre fortælle derimod, at de blive frugtsommelige ved Omgang med søfarende Handelsmænd, eller ved deres egne Krigsfanger, eller ved Uhyrer, som ikke ere sjeldne dertillands; og dette forekommer os mere troværdigt. Naar saa deres Foster er af Hankjønnet, kommer det til Verden med et Hundehoved; men er det af Hunkjønnet, bliver det en deilig Kvinde. Disse Kvinder pleie kun Samkvem med hverandre og lade haant om Samliv med Mænd, hvis Besøg de ogsaa mandhaftig afvise. Hundehoveder er Folk, som bære Hovedet paa Brystet; i Rusland træffer man dem ofte som Fanger, og deres Sprog er en Blanding af Tale og Gjøen. Sammesteds findes ogsaa de saakaldte Alan er eller Albaner, som paa deres eget Maal hedde Wizzer.

Disse ere graadige og grusomme; de fødes med graae Haar; ogsaa Solinus omtaler dem. Deres Landeværn er Hunde, som de stille op i Slagorden, naar det gjælder Kamp. Her er fremdeles blege, grønladne og seilivede Folk, som man kalder Huser, og endelig de saakaldte Menneske-Ædere, som spise Menneskekjød. Desuden findes her mangfoldige andre Uhyrer, hvorom man ofte hører tale af Øienvidner, hvis Skipper-Efterretninger dog knap finde Tiltro hos vore Folk. [...]

 

[...] Sverrig er et meget frugtbart Land, hvis Jordsmon, foruden at det er rigt paa Korn og Honning, i Henseende til Kvægavl bærer Prisen fremfor noget andet Land, medens derhos Flodernes Løb og Skovenes Beliggenhed begunstiger en rigelig Tilførsel af udenlandske Vare paa hver en Kant. Man tør saaledes nok sige, at Svenskerne fattes ingensomhelst Herlighed, undtagen den, vi elske eller rettere, tilbede: et hoffærdigt Levnet.

Thi Alt hvad den tomme Forfængelighed har at bramme med, Guld og Sølv, statelige Gangere, Pelsværk og Bæverskind eller Hermelin, det vi nære en afsindig Beundring for, det ændse Svenskerne ikke i ringeste Maade. Ikkun i deres Forhold til Kvinder kjende de ingen Grændse. Hver Mand har, i Forhold til sine Formuesevner, to eller tre eller flere Koner paa engang; rige Folk og Fyrster har Koner uden Tal. Sønnerne, der avles ved slige Forbindelser, anerkjendes som ægtefødte. Derimod er der sat Dødsstraf for ægteskabelig Omgang med anden Mands Hustru, for Voldtægt, Ran og anden Forurettelse. Gjæstfrihed udmærker i høi Grad alle Nordboer, men dog især vore Svenskere; thi hos dem gjælder Intet for større Skam, end at nægte veifarende Mand Huusly; ja de kappes endog indbyrdes om, hvem iblandt dem der har nærmest Adkomst til at tage imod en Gjæst. Alt hvad Menneskekjærlighed paabyder, udvise de mod en saadan, og naar han hos dem har tilbragt saamange Dage som han selv finder for godt, kappes Enhver om at anbefale ham til sine Venner fra Sted til andet. Dette er det Gode ved deres Sæder. Og hvad nu deres Forhold til Sandhedens Forkyndere angaaer, saa er dette yderst kjærligt og imødekommende, naar de Paagjældende ere kydske, forstandige og dygtige Mænd; thi saa er det dem end ikke imod at lade Biskopper være tilstede ved deres Folke-Forsamling, som de kalde warh, og der er de ofte meget villige til at høre tale om Christus og Christendom. Ja, det kan vel være, at de for et godt Ord lettelig gik ind paa vor Tro; der er blot det iveien, at slette Lærere, ved at søge deres Eget og ei, hvad Jesu Christi er, forarge dem, der ellers stod til at frelse.[...]

 

Imellem Norge og Sverrig boe Vermelænder, Finveder og andre Folk, som nu alle ere Christne og høre til Menigheden i Skara. Paa Grændsen mellem de Svenske og Normændene har fremdeles imod Nord Skridfinnerne deres Bolig; om dem fortæller man, at de i hurtigt Løb overgaae de vilde Dyr. Deres Hovedstad er Helsingland; til sammes første Biskop beskikkede vor Erkebisp en vis Steenfi, hvis Navn han forandrede til Simon.

Denne Mand har ved sin Prædiken vundet Mangfoldige blandt Hedningerne paa det Sted. Desuden er der endnu utallige andre svenske Folkefærd; men af disse ere, efter hvad vi have hørt, ikkun Gotherne, Vermelænderne og den Deel af Skridfinnerne, som boe i deres Nabolang, omvendte til Christendommen. For nu at give en kort Beskrivelse af Sverrig eller Svea-Rige, da har dette Land vesterpaa Gotherne med Staden Skara; mod, Nord Vermelænderne og Skridfinnerne, hvis Hovedsæde er Helsingland; mod Syd hele Længden af det forhen omtalte baltiske Hav; og her er den store Stad Sigtun. Mod Øst endelig støder det op til de ripheiske Bjerge, hvor der er store Ørkener, hvor Sneen falder dybt, og hvor Skarer af menneskelige Uhyrer gjøre Veien ufremkommelig.

Der er Amazoner, der er Hundehoveder, der er Cykloper med ikkun eet Øie midt i Panden. Der er de af Solinus omtalte Himantopoder, som hoppe om paa eet Been; der ere de, hvis Føde er Menneskekjød, og som man desaarsag helst er ligesaa fri for at omtale, som for at omgaaes. Mig har den danske Konge, hæderlig og gjentagen Ihukommelse, fortalt om et Folk, som har for Skik at stige fra Fjeldegnene ned paa Sletterne; de ere ikke ret høie af Væxt, men i Styrke og Behændighed har selv en Svensker ondt ved at hamle op med dem. Hvor de komme fra, er uvist; engang om Aaret eller hvert tredie Aar indfinde de dem. Og naar man ikke af alle Livsens Kræfter staaer dem imod, saa ødelægge de hele Egnen, og derpaa trække de sig igjen tilbage. Mange andre Fortællinger ere i Omløb, som jeg for Kortheds Skyld maa overlade til Øienvidner at lade gaae videre.

Über die baltische See
Translated by Werner Trillmich
 

10. Kapitel

Im Zusammenhang mit diesen Räumen dürfte es nun auch passend sein, etwas über die Baltische See zu berichten. [...] »Vom Ozean im Westen«, sagt er [Einhard][1], »weitet sich gegen Osten ein Meeresarm«. Dieser Meeresarm heißt bei den Anwohnern, weil er sich wie ein Gürtel (»balteus«) lang durch die skythischen Länder bis nach Griechenland hinzieht, der »Baltische«, »Barbarenmeer« oder auch »Skythensee« nach den barbarischen Völkern, die an ihm wohnen. Der »Ozean im Westen« aber ist offensichtlich der, den die Römer als »Britenmeer« bezeichnen; seine endlose, furchtbare und gefährliche Weite umschließt im Westen Britannien, das heute England heißt. Im Süden bespült er Friesland und das zu unserer Hamburger Diözese gehörende sächsische Gebiet. Östlich von ihm liegt Dänemark, der Zugang zum Baltischen Meere und das hinter Dänemark gelegene Norwegen. Im Norden aber strömt der Ozean an den Orkney-Inseln vorbei, dann umfließt er in unendlichen Weiten den Erdkreis; links lässt er Hibernia, die Heimat der Schotten, die jetzt Irland heißt, rechts dagegen die Klippen Norwegens; dahinter liegen die Inseln Island und Grönland. Dort endet der Ozean als »Dunkelmeer«.

 

11. Kapitel

Einhards Aussage, jener Meeresarm sei von unbekannter Länge, haben kürzlich zwei wagemutige Männer durch ihre Tüchtigkeit bestätigt, der Dänenjarl Ulf der Alte und der Norwegerkönig Harald, die auf beschwerlichem Wege unter großer Gefahr für ihre Leute die Weite dieses Meeres erkundet haben, schließlich aber nach Verlusten durch Stürme und Raubschiffer geschwächt und übermannt umkehren mussten. Die Dänen versichern allerdings, schon oft hätten viele das ganze, lange Meer befahren, mit günstigem Winde seien manche in einem Monat von Dänemark bis nach Ostrogard[2] in Russland gesegelt. - Über die Breite vermerkt Einhard, sie überschreite nirgends 150 km, sagt aber auch, an vielen Stellen sei sie geringer. Das kann man am Beginn dieses Meeresarmes sehen, dessen Einstrom aus dem Ozean zwischen Aalborg oder dem Dänenkap Wendel[3] und dem felsigen Norwegen so eng ist, dass kleine Boote die Überfahrt leicht in einer Nacht bewältigen. Wenn das Meer Dänemark hinter sich lässt, weiten sich seine Arme, verengen sich aber wieder bei Götland, dem gegenüber im Süden die Wilzen[4] wohnen. Je weiter man dann hineinkommt, um so breiter dehnt es sich nach allen Seiten aus. [...]

 

17. Kapitel

Ich habe noch über mehrere andere Inseln in diesem Meere Berichte erhalten; eine große, nicht geringere als die eben genannte [Kurland], heißt Estland. Auch ihre Bewohner kennen den Christengott noch nicht. Sie beten Drachen und Vögel an, denen sie sogar lebendige Menschen opfern, die man von Händlern kauft; sie werden am ganzen Körper gründlich untersucht, damit ihr Leib makellos ist, denn sonst würden sie, wie man glaubt, von den Drachen verschmäht. Diese Insel soll dem Frauenlande benachbart sein, während die zuvor genannte nicht weit vom schwedischen Birka entfernt ist.

 

18. Kapitel

Von den Inseln an der Slawenküste habe ich drei als bemerkenswert nennen hören: Die erste heißt Fehmarn. Sie liegt Wagrien so nahe gegenüber, daß sie ebenso wie Lolland von Oldenburg aus zu sehen ist. Die zweite [Rügen], den Wilzen gegenüber, gehört den Ranen oder Runen, einem besonders tapferen Slawenstamme, ohne dessen Befragung rechtens nichts Allgemeinverbindliches geschehen darf; so sehr achtet man ihn wegen seiner engen Verbundenheit mit den Göttern oder vielmehr Dämonen, denen er mit strengerer Verehrung dient als andere. Diese beiden Inseln sind voller Raubschiffer und grausamer Seeräuber, die keinen Vorüberfahrenden schonen. Während andere sie gewöhnlich verkaufen, töten sie alle. Die dritte Insel, Samland, liegt in der Nähe der Russen und Polen. Samländer und Pruzzen bewohnen sie, sehr menschenfreundliche Leute, die von Seenot oder Raubschiffern bedrohten Leuten entgegenfahren, um ihnen zu helfen. Gold und Silber gilt ihnen gar nichts; auch besitzen sie massenhaft fremdartige Pelze, deren Duft das todbringende Gift der Prunksucht in unsere Welt gebracht hat. Sie jedoch achten das alles nicht höher als Mist und sprechen damit uns, wie ich glaube, das Urteil, denn wir gieren um jeden Preis nach einem Marderpelz wie nach der ewigen Seligkeit. Deshalb bieten sie für die bei uns "Falte" genannten Wollstoffe so kostbare Marderfelle. Über die Sitten dieser Völker ließe sich noch viel Erfreuliches sagen, hätten sie nur den Glauben an Christus, dessen Verkünder sie wild verfolgen. Bei ihnen empfing der herrliche Böhmenbischof Adalbert die Krone des Martyriums. Während sie aber sonst alles mit uns teilen, verwehren sie unseren Leuten bis auf den heutigen Tag den Zugang zu ihren Hainen und Quellen, denn die könnten, wie sie meinen, durch den Besuch von Christen entweiht werden. Pferdefleisch dient bei ihnen als Speise, Pferdemilch und -blut als Trank, mit dem sie sich angeblich berauschen. Die Menschen sind bleichgrün, haben rote Gesichter und tragen langes Haar. Zudem wollen diese hinter Sümpfen unfaßbaren Leute unter sich keinen als Herrn dulden. 

 

19. Kapitel

Auch sonst gibt es noch viele Inseln in diesem Meere, alle voller wilder Barbaren; die Seefahrer meiden sie deshalb. Auch sollen an diesen Küsten des Baltischen Meeres Amazonen leben, heute heißt es »Frauenland«.[5] Man erzählt, sie sollen durch einen Schluck Wasser Kinder empfangen. Andere berichten, sie würden von vorbeifahrenden Händlern schwanger, von Gefangenen, die sie bei sich haben oder von anderen, seltsamen Wesen, die dortzulande häufig sind, und das halte ich auch für glaubwürdiger. Geboren würden alle männlichen Kinder als Hundsköpfe, alle weiblichen als wunderschöne Mädchen. Sie leben zusammen und verachten den Umgang mit Männern, die sie sogar mannhaft verjagen, falls sich welche nähern. Hundsköpfe haben das Haupt an der Brust. In Russland sieht man sie oft als Gefangene, und sie bellen die Worte heraus. Dort gibt es auch Alanen oder Albanen, die sich selbst »Wes« nennen, sehr grausame Vielfraße. Grauhaarig werden sie geboren. Der Schriftsteller Solinus erwähnt sie. Ihr Land schützen Hunde. Wenn es zum Kampfe kommt, stellen sie eine Heerordnung von Hunden auf. Auch bleiche, grüne und hochwüchsige, lange Menschen leben dort, die Husen, und endlich noch die Anthropophagen, die Menschenfleisch essen. Auch gibt es dort noch viele andere merkwürdige Wesen, die Seefahrer nach ihren Erzählungen oft gesehen haben wollen. Doch halten das unsere Leute für unwahrscheinlich. [...]

 

21. Kapitel

[...] Das Schwedenland ist sehr fruchtbar, seine Gefilde bringen reichlich Getreide und Honig hervor; nicht nur durch den Ertrag seiner Viehzucht übertrifft es alle anderen Länder, auch seine Flüsse und Wälder sind sehr ergiebig, und überall im ganzen Lande gibt es fremdländische Waren in Fülle. So kann man sagen, den Schweden fehle es an keiner anderen nützlichen Gabe als am Hochmut, den wir so lieben, ja geradezu vergöttern. Denn alles, was eitler Prahlerei dient und uns vor Bewunderung um den Verstand bringt, achten sie gering: Gold, Silber, königliche Rosse, Biber- und Marderpelze. Nur wenn es sich um Frauen handelt, sind sie maßlos. Jeder besitzt, seiner Vermögenslage entsprechend, gleichzeitig zwei, drei oder noch mehr, Reiche und Fürsten zahllose Frauen. Auch gelten die solchen Verbindungen entstammenden Söhne als vollbürtig. Andererseits wird mit der Todesstrafe bestraft, wer eines anderen Frau verführt, ein Mädchen vergewaltigt, einen anderen beraubt oder beleidigt. Wohl sind alle Hyperboreer sehr gastfreundlich, doch unsere Schweden ganz besonders. Sie kennen nichts Schmählicheres, als Durchreisenden das Gastrecht zu versagen, ereifern und streiten sich deshalb sogar untereinander um die Ehre, einen Fremden aufzunehmen. Der Wirt gewährt ihm Anspruch auf jede Gefälligkeit, und solange er bei ihm verweilen will, müht er sich um ihn und nimmt ihn täglich zu seinen Freunden mit in deren Häuser. Soviel Vortreffliches enthält ihre Lebensart. Den Kündern ewiger Wahrheit vollends, wenn sie zuchtvoll, klug und geschickt sind, kommen sie mit so herzlicher Liebe entgegen, dass sie Bischöfen nicht einmal die Teilnahme an der öffentlichen Volksversammlung verwehren, die bei ihnen »Warh« heißt. Dort lauschen sie häufig ohne jeden Unwillen Reden über Christus und die christliche Religion. Und vielleicht ließen sie sich leicht durch Gespräche von unserem Glauben überzeugen, doch schlimme Lehrer[6], die nur ihrer eigenen Sache dienen, nicht der Jesu Christi, verwirren Menschen, die man retten könnte. [...]

 

24. Kapitel

Zwischen Norwegen und Schweden lebten Värmländer, Finnen und andere Völker. Sie sind jetzt alle Christen und gehören zur Kirche von Skara. Als nördliche Nachbarn der Schweden und Norweger siedeln die Schreitefinnen[7], die im Laufen schneller sein sollen als das Wild. Ihre Hauptgegend ist Helsingland, für das der Erzbischof als ersten Bischof Stenfi bestimmt hatte, dem er den Namen Simon beilegte. Der hat unter diesen Völkerschaften viele Menschen durch seine Predigt gewonnen. Außerdem gibt es noch zahllose andere schwedische Stämme, doch soviel ich weiß, sind von ihnen bisher nur die Göten, Värmländer und ein Teil der Schreitefinnen und ihrer Nachbarn zum Christentume bekehrt.

 

25. Kapitel

Nun muss ich Sveonien oder Schweden kurz beschreiben; in seinem Westen liegt Götland mit dem Orte Skara, im Norden wohnen Värmländer und Schreitefinnen, deren Hauptgegend Helsingland ist, im Süden aber dehnt sich langhin das Baltische Meer, von dem ich oben gesprochen habe. Hier liegt der große Ort Sigtuna. Im Osten endlich reicht es bis an die Ripheischen Berge[8], wo weite, öde Räume, Schneemassen und Horden menschlicher Ungeheuer ein Weiterkommen unmöglich machen. Dort leben Amazonen, Hundsköpfe, Cyclopen mit einem einzigen Auge auf der Stirn, ferner Leute, die Solinus Himantopoden nennt, weil sie auf einem Fuße hüpfen, und Menschenfresser, die man deshalb meidet und zu Recht mit Schweigen übergeht. Der Dänenkönig, den ich immer wieder nennen muss, hat mir erzählt, aus dem Gebirge pflege ein Volk von geringer Körpergröße in die Ebene herunterzukommen, dessen Kraft und Gewandtheit die Schweden jedoch kaum standhalten könnten.[9] »Und diese Leute unbekannter Herkunft«, so sagte er, »erscheinen ganz plötzlich, zuweilen jährlich, manchmal auch nur alle drei Jahre. Wenn man ihnen nicht mit aller Kraft Widerstand leistet, verheeren sie das ganze Land; dann kehren sie wieder heim.« Man erzählt sich noch vieles andere, das ich der Kürze halber ausgelassen habe; mögen die Augenzeugen selbst darüber berichten![1] In seiner Vita Caroli / Lebensbeschreibung Karls des Großen, Kap. 12

[2] Wahrscheinlich Nowgorod.

[3] Kap Skagen.

[4] Vgl. die Angaben über den mythischen Volksstamm der »Wes«, auch Alani, Albani, Wizzi.

[5] Das finnische Wort »Kainulaiset« für »Finnland« verstanden die Schweden als »Quänland« - zu althochdeutsch »quena« und schwedisch »kvinna«: »Frau«.

[6] Gemeint sind Missionare, die Hamburg-Bremens Rechte nicht anerkennen.

[7] Skritfinnen, Skrikfinnen - gemeint sind skifahrende Lappen oder Sami.

[8] Ein mythisches Gebirge der antiken Geographie am nördlichen Rand der Welt.

[9] Gemeint sind die schon vorher erwähnten Skritfinnen.


 • Country in which the text is set
  Baltic Region
 • Featured locations
  Baltic Sea, Sweden, Lapland
 • Impact
  For a longtime the impact of Adam's work seems to have been rather limited. Today he is considered as one of the most important historians of the Middle Ages. His work is known also for giving the very first hint to the discovery of >Vineland<, i.e. North America, by the Vikings. • Balticness
  The fourth book of Adam's Gesta outlines a portrait of the Baltic region from the perspective of a medieval cleric who was committed to his missionary duties but as well was still steeped deeply in the traditions of ancient geography and mythology.

  Reinhard Kaiser • Bibliographic information
  Adam finished the work on his Gesta in 1075/76, but continued to add amendments until 1081.

  Original text and German translation: Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum - Bischofsgeschichte der Hamburger Kirche, in: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, hrsg. von Rudolf Buchner, Bd XI: Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der hamburgischen Kirche und des Reiches. Neu übersetzt von Werner Trillmich. Berlin: Rütten & Loening 1961.

  By kind permission of Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. • Translations
  Language Year Translator
  Danish 1862 P. W. Christensen (abr.)
  Danish 1930 Carsten L. Henrichsen (abr.)
  English 1595 Francis J. Tschan
  German 1825 C. Miesegaes
  German 1893 J. C. M. Laurent
  German 1926 S. Steinberg
  German 1961 Werner Trillmich
  Norwegian 1921 Halvdan Koht (abr.)
  Norwegian 1993 Bjørg Tosterud Danielsen & Anne Katrine Frihagen
  Norwegian 1995 Torstein Jørgensen (abr.) 
  Swedish 1718 Johan Peringskiöld
  Swedish 1984 Emanuel Svenberg
 • Year of first publication
  1579
 • Place of first publication
  Copenhagen