Nacionaliniai paukščiai

O sakiau, juk sakiau, ir kartojau, kad lietuvių šventasis

yra visai kitas, ir ne joks tenai gandras ar vieversys, o

šiaurinė aukso, sidabro esencija, suragėjęs mamutas

žiemiuos, iš Norvegijos (o dramblys tai jau visai

žemutinėje zonoje),

Lietuvos gyvulys turi būti

mamutas, šerno,

ežio, elnio ir stirnino protoplastas, –

o melskitės dabar, kad neklaũsėt, kad nedaug jūsų liko,

kad visai nevaisingi, be kankalų, be snapų, su juodais

čeverykais ant vyžų

(parašyta Ricieliuose, žiūrint su

Balčium į vaikus,

kurie kažin kokios strazdų, štarelių, skruzdžių,

driežų ir lašišų veislės, –

ne lietuviai...)

Baltas yra regintis amžinybę, o ir laikrašty buvo

rašyta – 1981 metais, kai Antakalny

ekskavatorius išrausė seną, baltakartį mamutą.

National Birds
Translated by Kerry Shawn Keys

And I was telling you, told you that a Lithuanian
Saint is totally different, not any stork
or a skylark, but a northern golden, silvery essence,
a fossilized mammoth in winterlands, from Norway(and
an elephant is absolutely from a lower division)
        the Lithuanian animal must be a mammoth
        which is a protoplast
of a boar, a hedgehog, a deer, and a roebuck---
now pray, because you didn’t listen, because not too many
of you survived, all of you barren, without balls, without
beaks, with black boots on your bast-shoes
        (written in Ricieliai, looking with
         Balcius at the children,
who were some breed of thrush, squirrel, ant,
lizard and salmon---
        not Lithuanian...)
a Balt is able to see eternity, it was written
in the newspaper---in 1981, when a escavator dug up
in Antakalnas an ancient, white-maned mammoth.

Nacionālie putni
Translated by Knuts Skujenieks

 

Un es teicu, es teicu un atkārtoju, ka leišu svētais

ir gluži cits, ka ne jau kāds tur stārķis vai cīrulis, bet

ziemeļu zelta, sidraba esence, pārkaulojies mamuts

ziemeļos, no Norvēģijas (bet zilonis, tas jau pavisam

apakšas zonā),

Lietuvas dzīvniekam jābūt

mamutam, mežkuiļa,

eža, brieža un stirnāža protoplastam, -

bet lūdzieties tagad, ka neklausījāt, ka palicis jūsu tik maz,

ka visi neauglīgi, bez pautiem, bez snīpjiem, ar

melniem stulmzābakiem virs vīzēm.

(rakstīts Ricieļos, mums ar Balču

lūkojot bērnus,

kas ir sazin no kādas strazdu, čurkstu, skudru, lašu un

ķirzaku vaislas, -

tikai ne leiši...)

Balts ir pieredzējis mūžību, un arī laikrakstā bija

rakstīts - 1981. gadā, kad Antakalnī

ekskavators izraka senu baltkrēpju mamutu.

Nationsfåglar
Translated by Ulf Eriksson, Anna Harrison, Mikael Nydahl, Carina Nynäs, Liana Ruokyte, Casper Udmark

Och jag sade, jag sade ju gång på gång,
ett litauiskt helgon är något helt annat, ingen stork eller lärka, utan
en nordisk gyllene, silverne essens, en förstenad
mammut i ett vinterlandskap, från Norge (elefanten
däremot kommer ju från lägre breddgrader),

    Litauens djur måste alltså vara
    en mammut, vildsvinets

igelkottens, älgens, hjortens protoplast, –
och be nu, eftersom ni inte hörde på och så få av er
blev kvar, och ofruktsamma är ni, utan pung, utan
näbbar, med svarta stövlar utanpå bastskorna,

    (skrivet i Ricieliai, medan jag och
    Balcius betraktade barnen,

som var ett slags trastar, vintersvalor, myror,
ödlor och laxar, –

    inte litauer. . .)

balt är den som ser evigheten, det stod också i
tidningen – 1981, när en grävskopa i Antakalnis
grävde upp en urgammal mammut med vit man.


1995.viii